ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

visakha day -วันวิสาขบูชา-วันสำคัญ-วันสันติภาพ-ของชาวโลก

          วันวิสาขบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ศาสดาเอกของโลกได้ประกาศพระสัจจธรรมะ นำมาซึ่งการเผยแพร่ความยิ่งใหญ่ ประกาศศาสนาเพื่อให้บุคคลได้หลุดพ้นจากห้วงแห่งความทุกข์ทั้งปวง
          วันวิสาขบูชา มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการเป็นวันประสูติ  ตรัสรู้ธรรม และปรินิพพานหลุดพ้นจากวิสัยของโลก ด้วยเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ปรกาศศาสนา ประกาศธรรมะแห่งสันติภาพ ที่งดว้นจากการเบียดเยีน เว้นจากการทำความชั่วที่ทำให้เรา  ทำความดี ทำใจของเราให้ผ่องใส
เราจึงมีการทำกิจกรรมแสดงถึงความเคารพ ตามแบบปฏิบัติของชาวชมพูทวีปหรือประเทศอิเดีย การเดินเวียนขวารูปพระปฏิมาหรือสถูปที่ชาวพุทธศาสนิกชน เวียนเทียน
          ณ ปัจจุบัน ประเทศไทยของเรามีการปฏิบัติกินกรรมนี้ในวันสำคัญทางศาสนา 3 ครั้งด้วยกัน ได้แก่ วันมาฆบูชา  วันเพัญเดือน 3 วันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือน 6 และวันอาสาฬหบูชา วันเพ็ญเดือน 8


หัวใจของพระพุทธศาสนา มี 3 ประการ

1.  การไม่ทำบาปทั้งปวง      2. การทำความดี           3. การทำใจของตนเองให้ผ่องใส
(ความผ่องใสจะเกิดขึ้นได้เมื่อใจเราทำความดี มีความสุข)
พระภิกษุ สามเณร พุทธศาสนิกชน ทำวัตรสวดมนต์ เจริญปัญญา และเวียนเทียนระลึกถึงพระพุทธคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...